Tysvær kommune sender med dette ut helsekonsekvensutredningen for Tysvær vindpark og Gismarvik vindpark på høring.
 

plantegninger prosjekt frukthagen

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Frukthagen i Aksdal, gnr 105 bnr 15, plan-ID 202001, ut til offentlig ettersyn.

Teknisk utvalg vedtar med dette at detaljreguleringsplan for Aksdal Vest planid 202006 blir lagt på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Grinde, del av B28, med plan-ID 201402 ut til offentlig ettersyn.

Tysvær kommune har vedtatt endring av detaljplan Kvinnesland B 54 – planid 201401 i teknisk utvalg den 07.10.21. Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Fv. 515/792 Miljøgate Nedstrand med plan-ID 201801 ut til offentlig ettersyn. 

Kommuneplanutvalget har i møte 20.04.2021, sak 10/21 vedtatt å legge forslag til planprogram for ny samfunnsdel 2022-2034 på høring.