Plassering - Dagsturhytte Alvanuten

Tysvær kommune har i vedtak av 14.06.2022 gitt tillatelse til oppføring av dagsturhytte ved Alvanuten, Aksdal.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for hytteområde Liarvåg – Strømberg gbnr. 143 bnr. 8 – detaljregulering – med plan-ID 202102 ut til offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Liarvågen hyttefelt med plan-ID 202003 ut til offentlig ettersyn. 

Tysvær  kommunestyre har i møte 14. juni 2022 vedtatt detaljregulering for Grindetunet, Grinde del av B28, med plan-ID 201402.

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt Skogkanten. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt reguleringsplan «Den Italienske landsby», PlanId 201609.

MOWI ASA søker om tillatelse til anleggsendring ved oppdrettslokalitet nr 40037 ved Smedholmen i Nedstrandsfjorden.

Kart over Frakkagjerd

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Frakkagjerd med plan-ID 201302 ut til offentlig ettersyn.

Varsel om oppstart av planarbeid for plan.id 202202. Detaljregulering for Hettervik, fritidsboliger og småbåthavn, gnr. 39 bnr. 1 m.fl. i Tysvær kommune

Teknisk utvalg vedtok 03.02.22 detaljregulering for Landbasert matfiskanlegg Ramsvika - plan-ID 202102. Vedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS, set i gong arbeid med detaljregulering for bustadområde Berglytunet på Førre, gbnr. 79/98 m.fl. PlanID 202201.