Kartutsnitt utbyggingsavtale BKS2 Aksdal. Illustrasjon.

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr.71 §17-4 første ledd varsles det at Tysvær kommune ved resultatområde Teknisk, starter opp forhandlinger med Finshus og Selvåg Eiendomsutvikling AS om utbyggingsavtale for gnr 72 bnr 176 i Aksdal.

Kart over sykkelveg

Tysvær  kommunestyre har i møte 13. desember 2022 vedtatt detaljregulering for E39 Gismarvik – Aksdal g/s-veg med plan-ID 202103.

Kart som viser nye fortau

Tysvær kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt "Sluttbehandling - Detaljregulering av fortau - Fv. 4786 og 4788 Hinderåvåg".

kart hyttefelt Nesheim

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nesheim hyttefelt - Nes - gnr.93 bnr. 1 - planid 202005 ut til offentlig ettersyn. 

Plantegninger Frukthagen

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Frukthagen - Aksdal - med plan-ID 202001.

Varsel om oppstart planarbeid for GNR 165, BNR 1-20 mfl, Tveit Reiselivsanlegg. PlanID 201208. 

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Hytteområde Liarvåg - Strømberg gnr. 143 bnr. 8, med plan-ID 202102.

Kart over hyttefelt Topnes

Tysvær kommunestyre har i møte 27. september 2022 vedtatt detaljregulering for Hytter på Topnes.

Kart Småbåthavn Hervik

Tysvær kommune varslar om mindre endring av plan, planid 201012 – Småbåthavn Hervik Sør, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

Hovedvei

Plan for gang- og sykkelveg langs E39 vestside på strekningen Hetland–Apeland i Tysvær kommune, planID202103.