Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt Vannkanten. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt reguleringsplan «Den Italienske landsby», PlanId 201609. 

Tysvær  kommunestyre har i møte 14.12.2021 vedtatt detaljregulering for Leirangsvika – planid 202002.

Tysvær kommune legger med dette ut en høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskole.

Tysvær kommune sender med dette ut helsekonsekvensutredningen for Tysvær vindpark og Gismarvik vindpark på høring.
 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Frukthagen i Aksdal, gnr 105 bnr 15, plan-ID 202001, ut til offentlig ettersyn.

Teknisk utvalg vedtar med dette at detaljreguleringsplan for Aksdal Vest planid 202006 blir lagt på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Grinde, del av B28, med plan-ID 201402 ut til offentlig ettersyn.