Det er satt i gang arbeid med å endre gjeldende reguleringsplan for del av «Detaljplan Kvinnesland – B54», planid 201401.

Teknisk utvalg, vedtok i møte 22.04.2021, å leggje nytt revidert planforslag for detaljregulering Topnesvågen hyttefelt, planid 201606, ut til offentleg ettersyn. Kunngjeringa er i samsvar med Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Kommuneplanutvalget har i møte 20.04.2021, sak 10/21 vedtatt å legge forslag til planprogram for ny samfunnsdel 2022-2034 på høring.