Søknad om etablering av landbasert anlegg for oppdrett av laks

Norwegian Seafarming AS søker om tillatelse om etablering av landbasert anlegg for oppdrett av laks ved Ramsvika i Yrkjesfjorden.

Norwegian Seafarming AS søker om tillatelse for en årsproduksjon på inntil 13 250 tonn, og produksjonen er fordelt mellom 12 500 tonn matfisk av laks og 750 tonn settefisk/postsmolt. Anlegget skal etableres på område som er regulert til industri (landområde) og trafikkområde i sjø (sjøarealet). Det er varslet oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for området, for regulering til landbasert oppdrettsanlegg.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger, og skal derfor vurderes etter § 8 i samme forskrift. Rogaland fylkeskommune er kommet til at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter akvakulturloven. Dersom berørte parter mener at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden ber en om å få tilbakemelding om det.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: post@tysver.kommune.no innen dato 15.10.2021. Merkes saksnr 21/3531