Statens vegvesen skal i samarbeid med Tysvær kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs E39 på strekningen Hetland–Apeland. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Asplan Viak AS har satt i gang planarbeid for gang- og sykkelveg mellom Aksdal og Frakkagjerd.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Fv. 515/792 Miljøgate Nedstrand med plan-ID 201801 ut til offentlig ettersyn.