Tysvær kommune har vedtatt endring av detaljplan Kvinnesland B 54 – planid 201401 i teknisk utvalg den 07.10.21. Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Bergstrand med plan-ID 201806 ut til offentlig ettersyn.