Kart som viser nye fortau

Tysvær kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt "Sluttbehandling - Detaljregulering av fortau - Fv. 4786 og 4788 Hinderåvåg".

Plantegninger Frukthagen

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Frukthagen - Aksdal - med plan-ID 202001.

Varsel om oppstart planarbeid for GNR 165, BNR 1-20 mfl, Tveit Reiselivsanlegg. PlanID 201208. 

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Hytteområde Liarvåg - Strømberg gnr. 143 bnr. 8, med plan-ID 202102.

Kart over hyttefelt Topnes

Tysvær kommunestyre har i møte 27. september 2022 vedtatt detaljregulering for Hytter på Topnes.

Kart Småbåthavn Hervik

Tysvær kommune varslar om mindre endring av plan, planid 201012 – Småbåthavn Hervik Sør, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

Hovedvei

Plan for gang- og sykkelveg langs E39 vestside på strekningen Hetland–Apeland i Tysvær kommune, planID202103.

Plassering - Dagsturhytte Alvanuten

Tysvær kommune har i vedtak av 14.06.2022 gitt tillatelse til oppføring av dagsturhytte ved Alvanuten, Aksdal.

Kart Liarvåg-Strømberg

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for hytteområde Liarvåg – Strømberg gbnr. 143 bnr. 8 – detaljregulering – med plan-ID 202102 ut til offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Liarvågen hyttefelt med plan-ID 202003 ut til offentlig ettersyn.