Varsel om oppstart av planarbeid for plan.id 202202. Detaljregulering for Hettervik, fritidsboliger og småbåthavn, gnr. 39 bnr. 1 m.fl. i Tysvær kommune

Teknisk utvalg vedtok 03.02.22 detaljregulering for Landbasert matfiskanlegg Ramsvika - plan-ID 202102. Vedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at ABO Plan & Arkitektur Stord AS, på oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS, set i gong arbeid med detaljregulering for bustadområde Berglytunet på Førre, gbnr. 79/98 m.fl. PlanID 202201.

Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for boligprosjekt Vannkanten. Avtalen gjelder gjennomføring av deler av vedtatt reguleringsplan «Den Italienske landsby», PlanId 201609. 

Kart Leirangsvika

Tysvær  kommunestyre har i møte 14.12.2021 vedtatt detaljregulering for Leirangsvika – planid 202002.

Bøker

Tysvær kommune legger med dette ut en høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskole.

Tysvær kommune sender med dette ut helsekonsekvensutredningen for Tysvær vindpark og Gismarvik vindpark på høring.
 

plantegninger prosjekt frukthagen

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Frukthagen i Aksdal, gnr 105 bnr 15, plan-ID 202001, ut til offentlig ettersyn.

Teknisk utvalg vedtar med dette at detaljreguleringsplan for Aksdal Vest planid 202006 blir lagt på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Grinde, del av B28, med plan-ID 201402 ut til offentlig ettersyn.