1. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Aksdal vest

Teknisk utvalg vedtar med dette at detaljreguleringsplan for Aksdal Vest planid 202006 blir lagt på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Det varsles samtidig at plangrensen er utvidet noe i sør og vest. Utvidelsen gjelder felles parkering i vest og utvidelse av vegsystemet i sør.

Pkt 3.2 Parkering. I første setning endres det fra 1 til 1,5 parkeringsplass for bil.

Rådmann bes implementere evt. rekkefølgebestemmelser fra områdeplan og områdemodell.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av sentrumsområdet med boliger, forretninger og kontor. Aksdal vest blir sett på som et viktig område i den langsiktige utviklingen av Aksdal. En sentral del av planarbeidet går ut på å vurdere sammenhenger internt i området, men minst like viktig også samlet for hele tettstedet.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Tysvær kommune
Resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 Aksdal
eller på epost: post@tysver.kommune.no
Merk med 21/34135

Frist for å sende inn merknader er satt til den: 06.02.2022

Vedlegg i saken: