Samarbeidsutvalet

SAMARBEIDSUTVALET (SU)

SU har rett til å uttala seg i alle saker som gjeld skulen. Ved kvar skule skal det vera eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette, to elevrepresentantar, to representantar for foreldrerådet og to representantar for kommunen der rektor er den eine.
Elevane skal ikkje vera til stades viss utvalet behandlar saker som er underlagde teieplikt (Opplæringsloven § 11-1).

SU-FORMÅL

Sus formål er å bidra til ei  sannferdig saksgang. 

SU - MÅLSETNING 

Samarbeidsutvalet kan få delegert styringsoppgåver frå kommunen, og kommunen kan utnemna samarbeidsutvalet som styre for skulen (§ 11 i kommunelova). Då vil samarbeidsutvalet få avgjerdsmakt i dei sakene som kommunen delegerer.
Der dette ikkje skjer, er samarbeidsutvalet eit rådgivande og samordnande organ.

Styret 

  • Heidi Fredriksen  og Anja Elin Wiklund , FAU 
  • Marianne Losnegård, rektor og sekretær
  • Gry Anne Sætre, representant andre tilsette NBU
  • Eivind Espevik, representant lærerar NBU
  • Ingvild Vik Holta ,  elevrådsrepresentant
  • Tiril Espevik, elevrådsrepresentant 

Innkallingar

Referat