Vedtatt reguleringsplan: Sykkelveg Aksdal - Gismarvik

Tysvær  kommunestyre har i møte 13. desember 2022 vedtatt detaljregulering for E39 Gismarvik – Aksdal g/s-veg med plan-ID 202103.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. 

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen, (innen 16.01.2023) jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.