Høring - Søknad om tillatelse til anleggsendring Smedholmen

MOWI ASA søker om tillatelse til anleggsendring ved oppdrettslokalitet nr 40037 ved Smedholmen i Nedstrandsfjorden.

Søknad omfatter:

  • Endring i anleggskonfigurasjon ved at det legges til 2 behandlingsmerder i østlig ende av allerede godkjent anleggskonfigurasjon datert 31.08.2020
  • Utvidelse fra 2 x(100 x 300)m ramme med 200 m avstand mellom rammene til 2 x(100 x 400 ) meter ramme med 200 m avstand mellom rammene.

Anlegget skal etableres i et område som er vist som kombinert formål i sjø FFA (Friluftsliv, Ferdsel, og Akvakultur) i kommuneplanen.

Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger, og skal derfor vurderes etter § 8 i samme forskrift. Rogaland fylkeskommune er kommet til at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter akvakulturloven. Dersom berørte parter mener at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn som ikke er tilstrekkelig belyst i søknaden ber en om å få tilbakemelding om det.