Høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysvær kommune legger med dette ut en høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskole.

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør berørte parter få mulighet til å uttale seg før eventuelle vedtak fattes.

Formålet med høringen bygger på “Skulebruksplan 2020 - 2035 (PDF, 3 MB)”, hvor skolebruksplanen gir en anbefaling om skolestruktur på kort, mellomlang og lang sikt. 

I dette høringsdokumentet blir det foreslått å fremskynde en strukturendring som medfører at elevene i Førland skolekrets overføres til Tysværvåg allerede fra skoleåret 2022/23.

Høringsdokumentet kan du lese her (PDF, 862 kB)

Frist for å sende inn merknad er satt til den: 16.02.2022

Send merknad her

Eventuelle merknader kan også sendes skriftlig til:
Tysvær kommune, Resultatområde oppvekst og kultur, pb. 94, 5575 Aksdal
Eller på epost: post@tysver.kommune.no
Merk med 20/20142