Skoler og barnehager

Tysvær kommune v/kommuneoverlege, foretar tilsyn og godkjenning av skoler, barnehager og videregående skoler. 

Hvordan er prosessen?

Tilsynet gjøres i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Barnehager og skoler skal være godkjent i henhold til ovenstående forskrift.
Forskriftens §6 sier: “Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten “ Det vil si i disse tilfellene må aktuelle skole/barnehage søke oss om plangodkjenning. Når så bygningen er ferdigstilt må man søke om endelig driftsgodkjenning.

 

Vi gjør særlig oppmerksom på at barnehagen/skolen skal ha et skriftlig internkontrollsystem. 

 

Søknadskjema