Tilsynsgebyr til eiere av private avløpsanlegg

Tysvær kommune har nå sendt ut tilsynsgebyr til de som eier private avløpsanlegg. Her kan du lese mer om hva tilsynsarbeidet innebærer.

Bakgrunn for tilsyn

Tysvær kommune er en kommune med mye spredt bebyggelse hvor det ikke er offentlig avløp. Hus og hytter som har innlagt vann, men som ikke er knyttet til offentlig avløp må ha en egen utslippstillatelse og anlegg for rensing før utslipp. Det følger av forurensningsforskriften kap 12 at kommunen gir utslippstillatelser og skal føre tilsyn med private avløp av denne størrelsen.

Avløpsanlegg som ikke fungerer fører til forurensning. Samlet sett er det over 2000 private avløpsanlegg i kommunen, og det er derfor viktig at de fungerer som de skal og renser avløpet tilstrekkelig før utslipp. Kommunen har per i dag ikke god nok oversikt over status på disse utslippene, og har nå gått gang med å kontrollere anleggene. Arbeidet er også et ledd i oppfølgingen av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i Rogaland hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. En stor påvirkning på vannkvalitet i kommunen er de samlede utslippene i fra private avløpsanlegg.

Har du privat avløpsanlegg så er du som anleggseier ansvarlig for at anlegget ikke forurenser og er i samsvar med utslippstillatelse og forurensningslovverket.

Teknisk utvalg har den 08.03.2018, sak i sak 31/18, vedtatt «Tilsynsplan mindre private avløp» (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB) hvor arbeidet er nærmere omtalt.

Hvordan foregår et tilsyn?

I første omgang vil tilsynet innebære en oppfølging av innmeldte feil og mangler i fra slamtømmefirma etter slamtømming og kartlegging. Enkelte anleggseiere vil derfor få et brev om å rette opp feil/mangler etter tømming. Vi vil også utføre dokumentasjonskontroll hvor vi kontrollerer at anlegget er i samsvar med det som det er gitt utslippstillatelse til.

Et tilsyn kan også innebære en inspeksjon på stedet. Dersom din eiendom blir plukket ut til inspeksjon får du et varsel om dette. Du kan velge å være tilstede under tilsynet. Etter tilsynet vil det blir laget en kort rapport. Dersom det er avvik vil du få beskjed om å rette disse/oppgradere anlegget. Blir det funnet avvik og disse ikke blir lukket etter rimelig tid, har kommunen myndighet til å i legge tvangsmulkt til forholdene er rettet opp.

Gebyr

Det fremgår av forurensningsforskriften § 11-4 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften at kommunen kan ta betalt for å føre kontroll med de private avløpsanleggene. Gebyrene skal samlet sett ikke overgå kommunens kostnader med arbeidet. Det er gjennom budsjettvedtak bestemt at eiere av private avløpsanlegg skal betale et årlig gebyr for å finansiere tilsynsarbeidet gjennomført av kommunen. Størrelsen på gebyret framgår av gebyrregulativet og er i 2021 på 287 kr i året per husstand/hytte. Satsen vil sannsynligvis bli justert hvert år.

Ønsker du å koble deg på offentlig vann og avløp?

Her kan du lese mer om påkobling til offentlig vann og avløp