Vedtatt reguleringsplan - Hytteområde Liarvåg - Strømberg

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Hytteområde Liarvåg - Strømberg gnr. 143 bnr. 8, med plan-ID 202102.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. 

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen (22.11.22), jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.