Vedtatt reguleringsplan for Frukthagen

Tysvær  kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt detaljregulering for Frukthagen - Aksdal - med plan-ID 202001.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene finner du her

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen, (innen 23.11.22) jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.