Varsel om oppstart planarbeid, Tveit Reiselivsanlegg

Varsel om oppstart planarbeid for GNR 165, BNR 1-20 mfl, Tveit Reiselivsanlegg. PlanID 201208. 

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 og 12-14 varsles om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften.

Naboer og myndigheter er i 2018 varslet om endring av plan for Tveit reiselivsanlegg som forenklet planprosess. Rogaland Fylkeskommune og Statsforvalter har i sine merknader påpekt at «glamping» kan være i konflikt med jordverninteresser, videre at endringer i utleieklausul bestemmelser kan være i strid med nasjonale interesser med hensyn på turisme. Etter en samlet vurdering med kommunen er det avklart at planen skal varsles på nytt og gjennomføres etter ordinær planprosess. Planarbeidet varsles herved på nytt.

Planområdet

Eiendommen er regulert i plan 201208 Reguleringsplan Tveit Reiselivsanlegg. Planområdet er definert som turist/fritidsformål, landbruk, natur og friluftsformål, trafikkareal mm. Gjeldende plan ble vedtatt 17.06.2014 siste revisjon 11.05.2017

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte skisse av reguleringsplan. (Vedlegg 6)
Planområdet ligger i Nedstrand Tysvær Kommune

Formålet med reguleringsendringen

Formålet med detaljreguleringen er å endre Rekkefølgekrav og §3.2 Fritidsboliger og bestemmelser om krav til utleie. Det er i samfunnets interesse å ha planer som er gjennomførbare og en ønsker å legge til rette for turisme ved å planlegge utleie i egne delfelt. Det skaper forutsigbarhet for private eiere av fritidsboliger og profesjonelle utleiere som ønsker å investere i næringsvirksomhet.

Det skal tilrettelegges for «glamping» som er telt på midlertidige treplattinger. Områder som settes av til glamping skal ha formål på plankart og bestemmelser. Det er viktig å ikke skape konflikt med jordbruksinteresser, samtidig er det kombinasjonen jordbruk og friluftsliv som er attraksjonen turistene kommer for å oppleve.
Adkomstveger og parkeringsplasser er i gjeldende plan utfordrende med hensyn på skolens drift, jordbruk, båthavn og turisme.

Generelt vil formål parkering, veg, gangveg vurderes og endres til praktiske og trafikksikre løsninger. En vil se på mulighet for å flytte parkering for å unngå utilsiktet trafikk og parkering på skolens område og konflikt med jordbruk.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller og grunneier er Nedstrand Fjordresort.
IVERK AS er ansvarlig konsulent for reguleringsplanen.

Oppstartsmøte

Det er avholdt oppstartsmøte med Tysvær kommune 29. januar 2018, referat er vedlagt. Det ble avhold nytt avklaringsmøte med Tysvær kommune 8. september 2022, der ble det avklart at planendringen må varsles som vanlig planprosess iht merknad fra overordna myndigheter. Det ble videre avtalt at nytt planvarsel kan sendes ut med bakgrunn i avholdt oppstartsmøte.

Informasjon og medvirkning:

For ytterliggere informasjon om detaljreguleringen, ta kontakt med IVERK AS

Merknader til oppstartsmeldingen:

Merknader og innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes IVERK AS.
Merknader sendes til epost: glenn@iverket.no eller som svar på Altinn

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Tysvær kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av IVERK AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 30.11.2022

Det inviteres til folkemøte i cafeen på Tveit Gård/Klatreparken torsdag 3. november kl.1700 Forslagstiller vil presentere videre planer for planområdet og det inviteres til debatt om ønsket utvikling.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Kopi referat oppstartsmøte (PDF, 186 kB)
Vedlegg 2: Tilbakemelding fra Tysvær kommune (PDF, 124 kB)
Vedlegg 3: Gjeldende Føresegner/Bestemmelser (PDF, 90 kB)
Vedlegg 4: Gjeldende Plankart (PDF, 3 MB)
Vedlegg 5: Planavgrensning (PDF, 9 MB)
Vedlegg 6: Utkast planbeskrivelse (PDF, 295 kB)