Varsel om endring av detaljreguleringsplan for boliger ved Aksdalsvatnet

I samsvar med § 12-8 og § 12-14 i plan og bygningsloven vil vi informere om at Vinkel-Arkitekter på vegne av Aksdalsvatnet Utvikling AS utarbeider forslag til endring av detaljregulering av boliger ved Aksdalsvatnet "Den Italienske landsbyen". Planområdet omfatter gnr/bnr 72/8, 125, 174, 190 og 191.

Hensikten med planrevideringen er å legge til rette for fortsatt drift av Motell i området i tråd med kommuneplan. Planendringen legger opp til at det kan etableres hotell/overnatting på inntil 100 rom innenfor planområdet i nordvest. Antall boenheter totalt i området vil reduseres fra ca. 250 boenheter til 220. Det tilrettelegges for mindre overflateparkering i forbindelse med motelldrift, og ny adkomst fra regulert veg i områdeplanen. Det gjøres endringer i krav til parkeringsdekning for boliger i planen, da denne har vært noe høy. Samtidig legges det også inn en mindre endring som gjelder plassering av utenpåhengte balkonger/altaner på bebyggelsen i felt BB8-BB10.

Det foreslåtte området er vist med planavgrensning på vedlagte plankart.

Planområdet utvides med ca. 1066 kvm mot nord for å ivareta adkomst til området hvor motellet skal plasseres. Totalt er planområdet på ca. 39,7 daa. Planavgrensningen vil i løpet av planprosessen tilpasses tiltaket. Det kan bli nødvendig å endre/justere endelig planavgrensning underveis i planarbeidet.

Planendring er i tråd med gjeldene kommuneplan 2019-2031 i forhold til for mål angitt i området. Planarbeidet er vurdert av Tysvær kommune til å ikke utløse krav om konsekvensutredning jfr. Plan- og bygningsloven § 14 og forskrift om konsekvensutredning (2017). 

Vedlegg

Se alle saksdokumenter i vår innsynsportal her

Spørsmål eller innsending av merknader

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere får tilsendt et eget brev om planarbeidet. Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til Vinkel-Arkitekter.

Eventuelle merknader sendes til; Vinkel-Arkitekter, Eikeskogveien 22, 5570 Aksdal eller på e-post til post@vinkel-arkitekter.no. Frist for å sende inn merknader er 28.05.2023