Sluttbehandling - Detaljregulering av fortau Hinderåvåg

Tysvær kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt "Sluttbehandling - Detaljregulering av fortau - Fv. 4786 og 4788 Hinderåvåg".

Saken omfatter fortau Hinderåvåg Tysvær kommune - med plan-ID 2002004.

Planvedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. 

Saksdokumentene finner du her

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen (innen 09.01.23), jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.