Oppstart av planarbeid for Hettervik, fritidsboliger og småbåthavn, gnr. 39 bnr. 1 m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for plan.id 202202. Detaljregulering for Hettervik, fritidsboliger og småbåthavn, gnr. 39 bnr. 1 m.fl. i Tysvær kommune

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsler vi med dette oppstart av privat detaljreguleringsarbeid.

Planområdet er ca. 19 daa stort og ligger vest for Hattarvågen på Borgøy. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 10-12 fritidsboliger med tilhørende småbåthavn, samt 2-3 mindre gjestehytter for felles bruk og utleie. For å gi et skille mellom faste brukere og mer sporadisk besøkende, planlegges gjestehyttene noe til side for resten av fritidsbebyggelsen. Ønsket plassering ligger innenfor LNF-område i strandsonen og vi er kjent med at det kan være konfliktfylt. Hyttene vil bli etablert som tretopphytter på et høydedrag over Leirvikjå. De fysiske inngrepene i terrenget vil bli små og hyttene vil bli liggende på et nivå som ikke er tilgjengelig i dag. Byggene vil ha begrenset virkning både på selve strandarealet og på opplevelsen av området slik man ser det fra sjøen.

Endelig planforslag kan bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.

I kommunedelplan for Borgøy er området avsatt til fritidsbolig, LNF-formål og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Området er ikke tidligere regulert, bortsett fra et mindre areal i sør-øst som inngår i plan 200508 for Hattarvågen og er regulert til friluftsområde.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Henvendelser som gjelder planarbeidet kan rettes til Kvala Arkitekter v/Åslaug Nyhamn, tlf. 91157234 eller aslaug@kvala.no.

Merknader

Eventuelle merknader sendes skriftlig til aslaug@kvala.no eller Kvala Arkitekter, Vestheimvegen 49, 4250 KOPERVIK innen 31.03.2022.

Dokumenter

 

Plankart Hettervik/Borgøy - Klikk for stort bilde