Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Kommuneplanutvalget har i møte 24.01.2023, sak 002/23 vedtatt å legge forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 på høring.

Kort om samfunnsdelen

Samfunnsdelen er Tysvær kommune sitt overordnede styringsverktøy som skal bidra til at kommunen er rustet til å møte fremtidens utfordringer. Samfunnsdelen består av to deler: 

  • Satsningsområdene med mål og strategier legger føringer for utviklingen av både samfunnet og tjenestene. 
  • Arealstrategien legger føringer for arealutviklingen i kommunen. 

De fire satsingsområdene som ble vedtatt av kommunestyret gjennom planprogrammet danner rammene for planen:

  • Sammen om en ansvarlig økonomi​
  • Sammen om en lokal og regional næringsutvikling​
  • Sammen om en aktiv og inkluderende kommune​
  • Sammen om en grønnere utvikling

Samfunnsdelen har blitt til gjennom ulike medvirkningsprosesser og med FNs bærekraftsmål som førende for arbeidet. Målet med samfunnsutviklingen er at den skal være bærekraftig, både når det gjelder klima og miljø, sosialt og økonomisk.

Vi vil høre fra deg 

Tysvær kommune oppfordrer alle som har synspunkter på planutkastet om å avgi høringssvar.

På kommunens medvirkningsportal finner du informasjonen du trenger om planforslaget, hvordan du kan gi innspill og lenke til digitalt høringsskjema.

Frist: Fristen er gått ut