Forslag til reguleringsplan: Bustadområde Berglytunet

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Bustadområde Berglytunet i Førre, med plan-ID 202201, ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for fortetting og utbygging av nytt boligområde i tråd med overordnet kommuneplan.

Frist for uttalelser til planforslaget er 10. mai 2023.

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal