Forslag til forskrift om folkevalde si rett til godtgjersle, utgiftsdekning og velferdsgoder

Formannskapet vedtok i møte 09.05.23 å legge «Forslag til forskrift om folkevalde si rett til godtgjersle, utgiftsdekning og velferdsgoder» ut på høyring. Høyringsfristen er 15.08.23

Kapittel 8 i kommuneloven gir føringar rundt dei folkevalde sine økonomiske rettar. Tidlegare vart dette vedteke som eit reglement, men ny kommunelov seier at dette nå skal utarbeidast som ei forskrift. Det inneber blant anna at forslag til forskrift skal ut til høyring før den skal bli vedteke av kommunestyret.

Nedanfor ligg den politiske saka til formannskapet. Den inneheld ei forklaring til dei endringane som er foreslått.

I tillegg ligg det følgjande dokument: