Detaljreguleringsplan for Frukthagen i Aksdal

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Frukthagen i Aksdal, gnr 105 bnr 15, plan-ID 202001, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ulike boligtypologier - blokkbebyggelse, konsentrert småhus og frittliggende småhus - med tilhørende anlegg.

Planforslaget omhandler etablering av konsentrert utbygging av gnr 105 bnr 15 m. flere. Hele planområde er i Aksdal områdeplan, avsatt til boligformål, planforslaget følger opp krav i Areal – og transportplan Haugalandet (ATP Haugalandet) mht tetthet og parkeringsdekning. Planen har lagt opp til 3 ulike adkomster til området for å fordele trafikken og belastningen for tilgrensende naboområder. Videre er det lagt opp til ett større sammenhengende friluftsområde i øst gjennom hele planområdet i sør/nord retning.

Frist for uttalelser til planforslaget er 18. februar 2022

Send merknad her

Merknader kan også sendes på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med: 21/33884

Vedlegg
Saksdokumentene finner du i vår innsynsmodul, sak 21/33884
 

Utsnitt fra planforslaget - Klikk for stort bilde