Detaljregulering hytteområde Liarvåg – Strømberg

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for hytteområde Liarvåg – Strømberg gbnr. 143 bnr. 8 – detaljregulering – med plan-ID 202102 ut til offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser til planforslaget var 10. august 2022 

Saksdokumenta finn du her