Detaljregulering for Ramsvika

Tysvær kommunestyre har i møte 28. mars 2023 vedtatt å ikke godkjenne detaljregulering for Ramsvika, Landbasert Matfiskanlegg (gnr.128 bnr 45) med plan-ID 202102

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal her

Du kan klage på vedtaket innen tre - 3 - uker (02.05.2023) fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.