Detaljregulering for Leirangsvika - sluttbehandling

Tysvær  kommunestyre har i møte 14.12.2021 vedtatt detaljregulering for Leirangsvika – planid 202002.

Planvedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene finner du i vår innsynsportal, sak 20/1239, dokumentID: 21/30460

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker (24.01.2022) fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til: post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal.

Merk uttalelsen med 21/30460