Detaljregulering for Landbasert matfiskanlegg i Ramsvika

Teknisk utvalg vedtok 03.02.22 detaljregulering for Landbasert matfiskanlegg Ramsvika - plan-ID 202102. Vedtaket kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Anlegget planlegges som et landbasert, lukket akvakulturanlegg med estimert produksjon på opp mot 12 500 tonn laks og 330 tonn smolt årlig. I tilknytning til anlegget vil det bli etablert haller, tanker, siloer og annen nødvendig infrastruktur.  Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning uten krav om planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutredning §§8 og 10, for kulturmiljø og naturressurser /registrert bruk innenfor planområde.

Frist for uttalelser til planforslaget er 24. mars 2022

Saksdokumentene finner du i vår innsynsmodul, sak 21/209

 

 

Utsnitt fra planforslaget - Klikk for stort bilde