Detaljregulering for E39 Gismarvik - Aksdal til høring og offentlig ettersyn

Plan for gang- og sykkelveg langs E39 vestside på strekningen Hetland–Apeland i Tysvær kommune, planID202103.

Statens vegvesen har i samarbeid med Tysvær kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs E39 på strekningen Hetland–Apeland. Planforslaget legger også til rette for noen kurveutrettinger på E39 og det er gjort endringer av enkelte avkjørsler og busslommer på strekningen. Prosjektstrekningen er 4,2 km.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 02.09.–15.10.2022. Hjemmels- og rettighetshavere, andre høringsparter og regionale myndigheter er direkte tilskrevet.

Se plandokumentene

Åpent orienteringsmøte og kontordag

I forbindelse med høringen blir det arrangert

  • åpent orienteringsmøte i kommunestyresalen i Tysvær rådhus, Aksdal, mandag 26. september kl. 18.00
  • åpen kontordag på rådhuset påfølgende dag, 27. september kl. 09.30–14.00

NY: Se presentasjon fra orienteringsmøte her (PDF, 5 MB)

Innspill og merknader

Innspill og merknader til revidert planprogram skal være skriftlige, merkes sak 20/169525 og sendt innen 15. oktober 2022 per e-post til: firmapost@vegvesen.no
eller per brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart direkte, men kommentert og vurdert i plandokumentene i forbindelse med videre behandling av saken.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 22 07 30 00 eller e-post astrid.stavseng@vegvesen.no.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §§12-10 og 3-7. Planen er utarbeidet etter §§12-3.