Kart som viser nye fortau

Tysvær kommunestyre har i møte 25. oktober 2022 vedtatt "Sluttbehandling - Detaljregulering av fortau - Fv. 4786 og 4788 Hinderåvåg".

kart hyttefelt Nesheim

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nesheim hyttefelt - Nes - gnr.93 bnr. 1 - planid 202005 ut til offentlig ettersyn.