Vedtatt reguleringsplan for hytter på Topnes

Tysvær kommunestyre har i møte 27. september 2022 vedtatt detaljregulering for Hytter på Topnes.

Kommunestyret vedtar detaljregulering for hytter på Topnes, - planID 201606 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 16.08.2021, jfr. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. 

Saksdokumentene finner du her

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker (28. okt) fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Postboks 94, 5575 AKSDAL. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.