Varsel endring del av reguleringsplan Aksdal Nordre del

Varsel om planendring for en del av reguleringsplan for AKSDAL NORDRE DEL, planID 200162, iht. §PBL 12-14, 2. ledd samtidig med søknad om rammetillatelse for tiltaket.

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-8,12-14, 2. ledd, 1-7 og 12-15, vil vi med dette informere om at  Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS på vegne av Askeland Eiendom AS har utarbeidet et forlag til planendring for del av reguleringsplan for Aksdal Nordre del, planID 200162, samtidig varsles søknad om rammetillatelse for tiltaket. Endringen gjelder for eiendommen 72/108, i Tysvær kommune.

Beskrivelse av planendring:

I gjeldende plan fra 2001 er eiendommen regulert til boliger med tilhørende anlegg. Formålet med planendringen er å endre formålet boligbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende formål for felles områder. Gjøre om et mindre areal på ca. 15 m2 fra felles adkomst til felles uteoppholdsareal, og justere planavgrensningen mot områdeplanen for Aksdal for å ivareta utforming og frisikt på adkomstvegen. Parkeringsdekning og størrelse på felles uteoppholdsareal er i tråd med ATP og kommuneplanens arealdel. Eiendommen har stigning mot nord, og det er derfor behov for støttemurer. Disse er regulert inn i plankartet i grensen i nord og vest innenfor området BKS1. Det er i tillegg lagt inn en støttemur øst for parkeringsplassen for å skille terrenget mellom parkeringsplassen og offentlig kjøreveg i øst.

Intensjonen til tiltakshaver er å etablere en boligform, 10 boenheter, som kan passe for 1 til 2 personer. Boligmassen ellers i Aksdal består av mye store leiligheter, noe som gjør det vanskelig for mange å etablere seg grunnet høye boligpriser.

Endringen medfører nye formål i eksisterende plan, og det er derfor lagt inn nye bestemmelser nederst i avsnitt 1.2 Byggeområde for konsentrert bebyggelse fra § 9 f. se vedlagte bestemmelser.

Adkomstvegen/kryss til eiendommen er pr. dd. ikke dimensjonert for lastebil, og adkomsten er regulert unødvendig lang. I foreslått endring justerer en lengde på adkomstvei og dimensjonerer adkomst/kryss for lastebil for å tilpasse tilkomsten for brannbil og renovasjonsbil til området.

Dette medfører justering av avgrensning mot områdeplanen for Aksdal. Del av adkomstveg på ca. 15 m2 overføres til uteoppholdsareal. Det vises større radius i krysset på kjøreveg f_KV10. Utvidelse av krysset medfører noe endring av formålsgrensen for felt BKS2 i områdeplanen, men en holder seg fortsatt innenfor det arealet som allerede er båndlagt av frisikt.

Søknadsmateriale:

Vedlagt ligger plandokumenter og illustrasjoner til rammesøknaden.

Merknader/saksbehandlingsprosess/kontaktinformasjon:

Det gjøres oppmerksom på at endring av plan iht. PBL § 12-14, 2. og 3. ledd betyr at endringen ikke legges ut til offentlig ettersyn. Om det ikke er kommet inn kvalifiserte merknader behandles merknadene med delegert myndighet fra Kommunestyret, jf. PBL § 12-14, 2. ledd. Samtidig med planendringen varsles også søknad om rammetillatelse for tiltaket, og disse vil bli behandlet parallelt, jf. PBL §§ 1-7 og 12-15. Planendringen og byggesaken vil fattes i egne vedtak.

Ved ytterligere spørsmål kan en henvende seg til kontaktperson:
Vivian Mortveit, mob.: 922 40 424, epost: v.mortveit@abhb.no