Detaljregulering for Liarvågen hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Liarvågen hyttefelt med plan-ID 202003 ut til offentlig ettersyn. 

Frist for uttalelser til planforslaget var 4. august 2022 

Saksdokumentene finner du her