Detaljregulering - CO2 terminal og undersjøisk rørledning

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for CO2 terminal Haugaland Næringspark, og undersjøisk rørledning for transport av CO2 i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring

Tiltakshaver er Horisont Energi AS i samarbeid med Neptune Energy AS. Plankonsulent er Multiconsult AS.

Tysvær kommune har tatt stilling til planspørsmålet basert på mottatt planinitiativ, og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 14.02.2023.

Bakgrunn

Horisont Energi AS varsler nå oppstart av planarbeid for terminal for mottak og mellomlagring av CO2 på Gismarvik, samt tilhørende undersjøisk rørledning for transport av CO2 på havbunnen i Nordsjøen.

Iht. pbl §1-2, 2. ledd reguleres rørledningstraséen til en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Planlagt trasé vil berøre arealer i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommune. Det vil utarbeides separate reguleringsplaner i de fire kommunene

Formål med planarbeidet

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en terminal for mottak og mellomlagring av CO2 med tilhørende kaianlegg, inkl. nødvendig infrastruktur. Fra landanlegget vil det etableres en undersjøisk rørledning for transport av CO2 til permanent geologisk lagring offshore.

Forholdet til overordna planer

På land er planområdet avsatt til «Næringsvirksomhet» (tiltaksområdet) og «Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift» (LNFR). Arealene i sjø er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone», «Farled», «Fiske» og «Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone».

Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er omfattet av Forskrift om konsekvensutredning § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding (vedlegg 1 punkt 16).

CO2 terminal
A. Planer og tiltak B. Ansvarlig myndighet og lov(er) behandlingen knyttes opp til
16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 40 km: a) Til transport av gass, olje og kjemikalier b) Til transport av CO2‐strømmer med sikte på geologisk lagring, med tilhørende pumpestasjoner (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10i). Planmyndigheten. Plan‐ og bygningsloven. Norges vassdrags‐ og energidirektorat for tiltak etter naturgassloven. Tiltak som omfattes av petroleumsloven behandles etter egne regler om konsekvensutredninger. Olje‐ og energidepartementet. Behandles etter egne regler om konsekvensutredninger etter kontinentalsokkelloven. Olje‐ og energidepartementet.

Planprogram er felles for alle fire berørte kommuner

Det er utarbeidet et felles planprogram for landanlegget i Tysvær kommune og rørledningstraséen i sjø i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy. Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utviklingsplanene, samt hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført.

På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil hver av kommunene fastsette det endelige planprogrammet innenfor sitt område. Fastsatt planprogram skal legge rammene for reguleringsplanarbeidet, herunder konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for nødvendige godkjenninger etter plan‐ og bygningsloven (reguleringsplan), eventuelt også annet relevant lovverk.

Medvirkning

De som har merknader eller opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig innen 02. mai 2023 til Multiconsult Norge AS på Errai06@multiconsult.no, med kopi til Tysvær kommune på post@tysver.kommune.no

Relevante dokumenter er tilgjengelig i vedleggene nedendfor. De kan også lastes ned på Multiconsults hjemmeside under kunngjøringer (https://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer).

Ta kontakt om dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Espen Eek, på 95 13 22 34 eller espen.eek@multiconsult.no

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte tirsdag 28. mars på Tysværtunet kulturhus kl. 18.00-19.00. Representanter fra Horisont Energi (tiltakshaver), Neptune Energy og plankonsulent vil være til stede under informasjonsmøtet.

Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost Errai06@multiconsult.no. Frist for påmelding er fredag 24. mars. Det vil også være mulig å delta på informasjonsmøtet via Teams. Oppgi dette i påmelding for å få tilsendt lenke til møtet.

Vedlegg:

Planinitiativ detaljregulering CO2 terminal og undersjøisk rørledning

Referat fra oppstartsmøte

Planprogram