Planprogram - C02 terminal og undersjøisk rørledning

Teknisk utval har i møte den 08.06.2023 fastsatt planprogram for utarbeiding av detaljreguleringsplan for CO2-terminal i Haugaland næringspark og CO2-rørledning i sjø, planid 202301 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.

Multiconsult har på vegne av Horisont Energi AS utarbeidet planprogrammet som grunnlag for reguleringsplanarbeidet. Reguleringsplanen skal omfatte landterminal for mottak, oppvarming og mellomlagring av CO2 samt tilhørende undersjøiske rørledninger for transport av CO 2 til permanent lagring i reservoar på havbunnen. Planarbeidet omfatter areal på land i Tysvær kommune og i sjø ut til grunnlinjen pluss 1 nautisk mil utenfor. Rørledningen i sjø vil gå gjennom fire kommuner, Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy. 

Arealet på land i Haugaland Næringspark er allerede regulert til industri i områdereguleringsplanen. Det som er nytt i forhold til gjeldene plan er:

  • En ny kai utover regulert areal
  • En reguleringsbestemmelse om høyderestriksjoner må endres
  • Rørlengingstraseen ut til grunnlinjen pluss 1 nautisk mil
  • Hensynssoner for virksomhet i anlegget

Det er utarbeidet et felles planprogram for de berørte kommunen som dekker tiltak på land og i sjø. Planprogrammet legger rammene for planarbeider, herunder konsekvensutredningen.

Saksdokumentene finner du i innsynsportalen