Håndtering av bygg- og anleggsavfall

Materialer fra gamle bygg kan inneholde stoff som er skadelig for miljø og helse. For å hindre at disse blir spredt, blir det stilt krav fra myndighetene til håndtering av byggeavfall. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage plan for avfallhåndtering.

Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide avfallsplan før igangsetting dersom:

 • Nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
 • Rehabilitering eller riving gjelder del av bygning på over 100 kvadratmeter bruksareal (BRA)
 • Oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg bevirker mer enn 10 tonn avfall.
 • Etter at tiltaket er fullført, skal det sendes inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de forskjellige typene avfall. Sluttrapporten skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Kvitteringer for levert avfall skal legges ved sluttrapporten. Dette kan være:
  • Kvitteringer fra avfallsmottak.
  • Deklarasjonsskjema for farlig avfall.
  • Egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor det er planlagt levert. 

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utfylt og tilgjengelig for innsyn.

Relevant regelverk og blanketter:

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk dersom:

 • Arbeidene gjelder del av bygning på over 100 kvadratmeter i bruksareal (BRA).
 • Oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg som medfører mer enn 10 tonn avfall.

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport av ansvarlig søker, jfr. byggesaksforskriften (SAK10). Etter forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) skal disse opplysningene være med i rapporten:

 • Hvem som har utført kartlegging
 • Dato for kartlegging
 • Byggeår og tidligere bruk hvor dette er kjent
 • Resultat av representative materialprøver og analyser
 • Forekomst og mengde av farlig avfall fordelt på type
 • Plassering av farlig avfall i byggverket
 • Hvordan farlig avfall, gjennom merking, skilting eller andre tiltak, er identifisert.
 • Hvordan det farlige er planlagt fjernet
 • Hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • Alle funn av farlig avfall, oppstilt i en tabell

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du på Direktoratet for byggkvalitet.