Hvilke rettslige grunner har kommunen til å behandle personopplysninger om deg?

For at Tysvær kommune skal kunne levere tjenester og ytelser til deg som innbygger, er det nødvendig å behandle dine personopplysninger. Kommunens behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lov. Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling.

Sentrale lover og forskrifter:

 • Personopplysningsloven og Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer adgangen til å behandle personopplysninger og dine rettigheter.
 • Arkivloven inneholder regler for hvordan dokumenter skal lagres, og når de skal til arkivinstitusjon.
 • Opplæringsloven har regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskolen.
 • Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn skal behandles, blant annet hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.
 • Helse og omsorgstjenesteloven gir innbyggerne rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet.
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i en sak har du særskilte rettigheter.
 • Kommuneloven 
 • Arbeidsmiljøloven 
 • Barnevernloven 
 • Sosialhelsetjenesteloven 
 • Helse- og omsorgstjenesteloven 
 • Helsepersonelloven 
 • Folketrygdloven 
 • NAV-loven 
 • Regnskapsloven 
 • E-kom-loven 

 

Samtykke

I noen tilfeller vil du bli bedt om å samtykke til behandling av personopplysninger. Du har da rett til informasjon om hva kommunen skal bruke personopplysningen til. Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling av personopplysninger tilbake.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.