Allemannsretten

Allemannsretten er en gratis fellesgode og er blant de viktigste forutsetningene for å nytte seg av friluftslivet i Norge. Allemannsretten er en opphold- og ferdselsrett, og gjelder i utmark. Den gir oss også rett til å høste for eksempel bær, sopp og blomster.

I utmark kan du ferdes overalt til fots, på ski og raste hvor du vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneier gi tillatelse. Uten grunneier sitt samtykke kan du likevel telte når dette skjer langt fra hus og på høyfjellet.

Som brukar av allemannsretten har du også plikter. Alle må opptre hensynsfullt og forsiktig. Man må ikke bidra til skade eller ulempe for eier eller andre. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Man skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.