Skadedyr og innsekter

Som skadedyr regnes særlig insekter og annet småkryp, men også rotter, mus og lignende som kan overføre smittsomme sykdommer.

Helserisiko

Skadedyr kan forårsake sykdommer eller helseproblemer hos mennesker via bitt, ved forurensning av matvarer, drikkevann eller ved forurenset badevann. Skadedyr kan også gi helseplager i form av allergiske reaksjoner. I tillegg kan skadedyr på forskjellige måter forårsake materielle skader.
Det er eier eller bruker av bygning som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse.

Skadedyr i barnehager og skoler

Det bør settes ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler. Hvis det oppdages skadedyr i skole eller barnehage, skal det så langt det er mulig brukes andre bekjempelsesmetoder enn pesticider (kjemiske bekjempningsmidler). Dette fordi barn tilbringer lange perioder på disse stedene, samt at barn generelt er mer sårbare overfor kjemiske bekjempingsmidler enn voksne.

Mer informasjon om skadedyr

Les mer på Folkehelseinstituttets internettsider om skadedyr
For spørsmål om skadedyrbekjempelse kan du kontakte kommunen, eller folkehelseinstituttets skadedyrtelefon på telefon 21 07 77 00, mandag til fredag kl. 13:00 - 14:00.

Du kan også lese mer om bekjempelse av skadedyr i landbruket her