Dagmamma

Dagmamma må ha godkjenning fra kommunen når det mot godtgjøring er tilsyn med og omsorg for tre eller flere barn under skolepliktig alder (inkl. egne barn) og virksomheten er regelmessig med ukentlig oppholdstid på mer enn 10 timer. Formålet er at barnas helse og sikkerhet ivaretas, samt å fremme helse, trivsel og gode sosiale forhold.

Kommuneoverlegen mottar og behandler søknader om godkjenning, fører tilsyn, samt gir råd og veiledning til eier, ansvarlig og brukere. Vi behandler også klager vedrørende forhold som omfattes av forskriften.

Internkontroll

Forskriften stiller krav om internkontroll og etablering av internkontrollsystem. Forskriften pålegger den ansvarlige for virksomheten en plikt til å påse og dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.  Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet, eller der det på annen måte kan medføre brudd på Forskriftens bestemmelser. Det er i tillegg viktig å kunne dokumentere hva og når forskjellige tiltak eller prosedyrer er gjennomført.

Søknadsskjema

Lovverk

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19951201-0928.html