Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern. Her heter det at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe. Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosol. Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Meldeplikt

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende.

Internkontroll

Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde blant annet:

  • Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
  • Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
  • Renholdsplan
  • Avfallshåndtering
  • Rutiner for sikkerhet og beredskap
  • System for avvikshåndtering

Miljørettet helseverns oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om campingplasser
  • Behandle eventuelle klagesaker
  • Tilsyn
  • Gi råd og veiledning

Lovverk