Mistanke om blågrønnalger i Aksdalsvatnet og Storavatnet i søre Tysvær

Tysvær kommune har fått inn melding om mulig oppblomstring av blågrønnalger i to vann i Tysvær. Vi ber folk om å være oppmerksomme på dette ved bruk av vannet, både for dyr og mennesker. 

I Aksdalsvatnet er det gjort observasjoner ved badestranden i Frakkagjerddalen samt på sørvestsiden av vannet. I Storavatnet i søre Tysvær er det observert i nordre området, nord for fylkesveg 4776.

På bakgrunn av at det er gjort funn i disse vannene tidligere år, anses det som sannsynlig at det er oppblomstring av blågrønnalger igjen. Når det er påvist cyanobakterier i et vann, er det sannsynlig at man kan få en ny oppblomstring på et senere tidspunkt, på bakgrunn av forholdene i det konkrete vannet. Oppblomstringer skjer ved økende temperatur og ved tilstrekkelig tilgang på næringsstoffer

For vann hvor man har sett/fått påvist cyanobakterier er anbefalingene:

• Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr

• Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.

• Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.

• Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

Ta kontakt om du ser noe mistenkelig

Tysvær kommune oppfordrer alle om å observere kvaliteten på badevann både i ferskvann og sjøvann, og melde inn bekymringer til kommunen på vakttelefon 950 92 219.

Cyanobakterier (blågrønnalger)- informasjon fra FHI