Arbeid langs og i veien

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Kommunen har ansvar for å vedlikeholde kjørebanen, sideområdene, skråninger og dreneringssystem. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

Oppgaver vi har i løpet av året

  • Fjellsikring
  • Grøfte rensk
  • Feiing og renhold
  • Rydding av vegetasjon
  • Oppmerking og skilting
  • Tømming av veisluk
  • Reparasjon av veidekke
  • Vintervedlikehold - brøyting og strøing

Sikthindrede vegetasjon

Sikten må være god langs veier, fortau og gangveier. Dette for å unngå ulykker med enten biler, sykler eller fotgjengere. Vegetasjon skal ikke være til hinder for sikt, skjule veimerking og skilt eller belysning.

Ditt ansvar som grunneier av eiendom mot vei

Grenser din eiendom mot vei, er det ditt ansvar å overholde regler for sikt og fjerne vegetasjon som er til hinder for dette. Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, kutte ned eller flytte vegetasjon som skaper hindringer. Grunneier vil først få en anmodning om å gjøre tiltaket selv. Hvis anmodningen ikke blir fulgt gjør kommunen jobben på grunneiers regning.

Les mer om dette i brosjyre fra Statens vegvesen her (PDF, 288 kB)

 

rettleder for klipping av hekk - Klikk for stort bilde

 

Kontaktinformasjon

Tom Bakke
Avdelingsleder Vei, vann og avløp
E-post
Mobil 45 63 83 25