For folkevalgte

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som folkevalgt innenfor temaene; Habilitet, møteplikt og forfall, arbeidsvilkår og politisk vedtatte reglement.

ACOS Møteportal

Opplæringsvideoer og brukerveiledning til Acos Møteportal

Habilitet

At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.

Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra.

Regelverk

Her kommer det oppdatert informasjon

Rutiner ved habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han er eller kan blir vurdert som inhabil. Den folkevalgte må i så tilfelle melde fra til møteleder og politisk sekretariat i god tid før møte slik at vara kan bli innkalt.

For mer informasjon knyttet til habilitet, kontakt politisk sekretariat ved Liv Jorunn Frønsdal

Møteplikt og forfall

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. 

Faste medlemmer i politiske organ skal holde møtedagene ledige. De som står øverst på varamannlisten anmodes også om å holde møtedagene ledige.  

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du snarest mulig melde gyldig forfall til politisk sekretariat. Det er politisk sekretariat som innkaller varamedlemmer. Det holder derfor ikke at du gir beskjed til gruppeleder.

Gyldig forfall

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser. 

Ikke gyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som fødselsdager og middagssammenkomster. Feriereiser som er planlagt etter at møteplanen er vedtatt er heller ikke gyldig forfall.

Arbeidsvilkår for folkevalgte

Reglement for møte- og reisegodtgjørelse for folkevalgte i Tysvær kommune (PDF, 698 kB)

I reglementet finn du reglene om faste og variable møtegodtgjørelser, reisegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste m.m.

Politiske vedtatte reglement

Skjema

Kontaktinformasjon

Liv Jorunn Frønsdal
Leder Kommunikasjonsavdelingen
E-post
Telefon 90 94 88 91