Adresse

Kort om hva en veiadresse er:

En vegadresse = et veinavn + et nummer + ev. en bokstav + et bruksenhetsnummer.

NB! Alle adresser i Tysvær kommune som ender på veg, skal skrives med –vegen til slutt.

Alle adresser har et bruksenhetsnummer – dette forteller hvor i huset bruksenheten er plassert. Bruksenhetsnummeret trenger en alltid ved melding om flytting. En enebolig har alltid bruksenhetsnummer H0101, mens en som bor i et husvære i underetasjen har bruksenhetsnummer U0101.

Bokstaven i bruksenhetsnummer forteller hvilken etasje bruksenheten /husværet ligger i. U = underetasje og H = hovedetasje. De to første sifrene i tallet står for etasjenummer og de to neste står for boenhetsnummer i etasjen. Er det flere boenheter i samme etasje blir disse nummerert fra venstre og rundt når en står med ryggen til tilkomsten i etasjen.

Mer om adresseringsprossesen:

Tildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse. Eventuelle klager blir behandlet av kommunen, og endelig klageinstans er Statsforvalteren.

Tildeling av veiadresse, Matrikkellova:

Med veiadresse meiner en her et vegnavn (adressenavn) og et husnummer (adressenummer) som entydig viser til en adresseenhet innenfor kommunen. Med adresseenhet mener en det område, bygning, bygningsdel eller bolig som adressen viser til.

Kart og oppmåling i Tysvær har ansvar for tildeling, endring og registrering av adresser. Kulturstyret fastsetter navnet på vegen, jf kapittel 4 i forskriftene.

Offisiell adresse kan tildeles alle bygninger som skal benyttes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og annen virksomhet som tjener et større publikum så langt det er formålstjenlig. Ubygde eiendommer kan tildeles adresse. Eksempler på dette er eiendommer som er planlagt bygget eller område som et større publikum gjør seg nytte av, f.eks. idrettsanlegg.

Adresseenheten skal tildeles adresse til den vegen den har tilkomst fra.

Det er i hovedsak to prinsipper som blir benyttet ved adressetildeling:

  1. Tradisjonell veiadressering blir som oftest brukt i tettbygde strøk. Samme side av veien skal enten ha bare partall eller bare oddetall. Det mest vanlige er å ha partall på venstre side og oddetall på høyre side av veien. Nummereringen langs sidene til en vei skal gå mest mulig parallelt og en bør reservere ledige nummer for framtidig utbygging. En vil derfor finne hopp i nummereringen.
  2. Avstandsprinsippet blir benyttet i område med spredt bosetning. Her blir nummertildelingen regnet ut fra startpunktet til veien. En adresseenhet som ligger ca. 400m fra der veien starter, får nummer rundt 40 tallet.

Aktuelle lover og forskrifter: