Hvordan tar vi vare på opplysningene dine og hvor lenge lagres de?

Dine personopplysninger vil i hovedsak behandles i kommunens fagsystemer og registre.
 
Det er bare ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til fagsystemer/registre og bygg der personopplysningene er lagret. Tekniske tiltak i form av viruskontroll, brannmur og lignende skal hindre uvedkommende å få tilgang til din informasjon via datanettverket.

Når dine personopplysninger blir behandlet i fagsystem som ligger hos en ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere tryggheten rundt behandlingen, og for å sikre at personvernet blir opprettholdt i tråd med lov og forskrift.

Tysvær kommune lagrer personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Det betyr at personopplysninger vi behandler for å oppfylle lovpålagte plikter lagres så lenge lovhjemmelen krever det. Dersom personopplysningene behandles for arkivformål i henhold til arkivloven, skal opplysningene bevares for all framtid.   

Dersom kommunen behandler personopplysninger om deg med grunnlag i ditt samtykke, vil vi slette opplysningene om deg hvis du trekker tilbake samtykket. Dersom samtykket ikke trekkes tilbake, vil personopplysningene slettes i samsvar med lagringstiden samtykket er avtalt å gjelde for.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.