Fritak fra eiendomsskatt

Noen eiendommer skal ha automatisk fritak, disse følger av eiendomsskatteloven § 5. Andre eiendommer kan få fritak i medhold av eiendomsskatteloven § 7. Det er kommunestyret som vedtar om det er eiendommer under § 7 som skal ha fritak. Kommunen må likebehandle alle eiendommer i samme kategori.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5
Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 er obligatoriske fritak som normalt allerede vil være registrert på eiendommen. Dette gjelder blant annet eiendommer som er eid og brukt av staten, historiske bygg, kirker, landbruk i drift, og eiendommer som hører til offentlig samferdsel som veier eller jernbane.

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7
Kommunestyret har bestemt at disse eiendommer kan få fritak: 

  • § 7 a) Fylkeskommunale bygg og eiendommer for skoler, sykehus og vei 
  • § 7 a) Frivillige foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs- / livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet

Mener du at din eiendom skulle hatt fritak etter noen av de ovenstående punktene, og ikke har fått det, kan du søke om dette her:

Søknad om fritak for eiendomsskatt