Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan bli gitt til deg som har et svært belastende omsorgsarbeid for barn eller voksne med stort pleiebehov. 

Hva er målet med omsorgsstønad?

Målet er at familien fortsatt kan ha omsorg for sine nærmeste. Omsorgsstønaden er ett fast beløp hver måned, og skal være en godtgjørelse for noen av de timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet for den pleietrengende. Kommunen kan vurdere at andre tiltak eller at andre tjenester skal være utprøvd og evaluert før eventuell omsorgsstønad blir innvilget. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Vilkår for omsorgsstønad

 • den som trenger pleie må bo hjemme
 • omsorgsarbeidet må vurderes som svært belastende og gjelde nødvendige helse- og omsorgstjenester
 • den som utover omsorgen utfører omsorgsarbeid som kommunen ville ha plikt til å utføre
 • både den som har et hjelpebehov og den som utøver omsorgen ønsker at omsorgsarbeidet skal fortsette.
 • om du ikke allerede er innvilget hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. Se mer informasjon om hjelpestønad på NAV sine hjemmesider her.

Kommunen vurderer om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre tiltak.

Hvordan behandler vi søknader om omsorgsstønad?

Mange gir omsorg til sine nærmeste uten at dette blir definert som særlig belastende. Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig belastende blir det lagt vekt på følgende:

 • om søkeren arbeider mange timer per måned
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrutt nattesøvn
 • hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller kontinuerlig
 • om omsorgsarbeidet har vart over lengre tid, eller at man forventer at det vil vare lenge
 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om søkeren har omsorg for mer enn en person
 • om søkeren har omsorgsplikt

Hvordan søker du?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha en skriftlig forklaring på grunnen til dette. I samme brev skal du få informasjon om når man regner med at du har ett svar/avgjørelse. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og kan i sammenheng med dette avlegge et besøk i hjemmet for å få ett helhetsinntrykk av behovet for tjenesten.

Søknadskjema

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Ressurs og tjenestekontoret ber om at skjema for Egenregistrering av bistandsbehov  (PDF, 192 kB)blir fylt ut og lagt ved søknadsskjemaet.

Lovverk

Omsorgsstønad er hjemlet i Helse- og omsorgstenestlova § 3-6: «kommuner skal ha tilbud om omsorgsstønad til personer som har et særlig belastende omsorgsarbeid». Nærmere retningslinjer for tildeling av omsorgsstønad følger av "Rundskriv I-42/98 Omsorgslønn"  

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

 

Kontortid

Mandag-fredag kl. 09:00-14:30, etter avtale.

Telefontid

Mandag-fredag kl. 09:00-11:30 og 12:30-14:00.