Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er en alternativ måte å organisere tjenesten praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne på.

Hvem kan få innvilget BPA?

Det er krav om at bruker skal ha et omfattende og langvarig behov for bistand i dagliglivet både i og utenfor hjemmet. Målet med tjenesten er å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

BPA innebærer at brukeren har rolla som arbeidsleder (eventuelt noen som kjenner brukeren godt) og tar på seg ansvar for organisering og innhold ut fra eget behov. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt. Innenfor tiden som er tildelt kan bruker styre hva assistentene skal gjøre og til hvilken tid det skal gjennomføres.

Her kan du se hvilke leverandører av BPA Tysvær kommune har avtale med.

Hva koster denne tjenesten?

BPA er en tjeneste man må betale for. Tjenesten er regulert i  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester . Satser for egenbetaling blir vedtatt av kommunestyret hvert år. Prisen for praktisk bistand blir bestemt ut fra husstanden sin samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Kommunen sender faktura på etterskudd.

Pristabell hjemmetjenester
Inntekt/G-grense Pris per time Betalingstak per måned
Inntekt under 2G kr. 224,- kr. 224,-
Inntekt 2-3G kr. 486,- kr. 1518,-
Inntekt 3-4G kr. 501,- kr. 3040,-
Inntekt 4-5G kr. 501,- kr. 4132,-
Inntekt over 5G kr. 600,- kr. 5106,-

Hvordan søker du om denne tjenesten?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om praktisk hjelp i hjemmet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha en skriftlig forklaring på grunnen til dette. I samme brev skal du få informasjon om når man regner med at du har ett svar/avgjørelse. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og kan i sammenheng med dette avlegge et besøk i hjemmet for å få ett helhetsinntrykk av behovet for tjenesten.

Søknadskjema

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 496 kB)

Lovverk

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a: «Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste»
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd: «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester»
  • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt. 4, 5 og 6 bokstav c: «for å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: plass i institusjon, herunder sykehjem.

Kontaktinformasjon

Ressurs og tjenestekontoret
Postboks 94, 5575 AKSDAL
E-post
Telefon 52 75 70 40

Kontortid:
Hverdager kl. 09:00-14:30