Legat for eldre og uføre

Eldre og uføre bosatt i Tysvær kommune kan søke om tildeling av legatmidler som skriver seg fra følgende legater: Samson Høllands legat, Nils Hess Klingenbergs legat, Louise Stolt-Nielsens Legat og Lars og Torborg Melkevigs legat.

Hva kan du søke midler til?

Det kan søkes om midler til tiltak som kan gjøre det lettere for eldre og uføre å klara seg selv, enten det er i eget hjem eller ved opphold i kommunen sine institusjoner. Enkeltpersoner som ikke hører til gruppen eldre og uføre, kan og søke om midler til tiltak for å komme over en vanskelig livssituasjon.

Vilkår

I søknaden må det opplyses om hvilke tiltak man søker midler til og hva kostnaden blir. Det må også legges ved dokumentasjon på inntekt/økonomisk situasjon.

Hvordan søker du?

Legatet blir som hovedregel lyst ut årlig om høsten, med egen søknadsfrist. 

Søknad skal sendes til:
Legatstyret
Legat for eldre og uføre i Tysvær kommune 
v/ Kommunalsjef Helse og mestring Annbjørg Lunde

Post: Postboks 94,  5575 Aksdal
E-post: post@tysver.kommune.no

Samtykkeerklæring

Samtykke for egenerklæring (PDF, 849 kB)