Prosjekt "Laget rundt barnet"

Tysvær kommune har utarbeidet en temaplan for alle barn og unge i kommunen - "Sammen om det beste for barnet". Temaplanen tar utgangspunkt i to store reformer som preger oppvekstsektoren i hele Norge – Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for inkluderende praksis.

Oppvekstreformen har utspring i barnevernsreformen. Les mer om barnevernsreformen på Bufdir.no 

Kompetanseløftet for inkluderende praksis er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at barn og unge får den spesialpedagogiske hjelpen de trenger. Du kan lese mer om kompetanseløftet her.

Begge reformene tar opp i seg ett felles begrep; nemlig «Laget rundt barnet».

Laget rundt barnet handler om at barnehagen, skolen, PP-tjenesten og andre rundt barnet må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. Det handler om å sette barnet og familien i sentrum og skape et helhetlig tjenestetilbud. Det innebærer ikke at fagfolk skal gjøre hverandres oppgaver, men at de skal utfylle hverandre og nyttiggjøre hverandres kompetanse og erfaring. 

Laget rundt barnet handler også om å komme tidlig på banen med rett kompetanse og kunnskap, for å ta tak i en uro eller en bekymring for et barn slik at utfordringer ikke får tid og grobunn til å vokse.

I Tysvær kommune jobber vi for at alle barn og unge i kommunen skal ha en trygg og god oppvekst.

Se videoen for mer informasjon om hvordan vi jobber med prosjektet " Laget rundt barnet".