Offentlig ettersyn: områderegulering for Frakkagjerd

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Frakkagjerd med plan-ID 201302 ut til offentlig ettersyn.

Vedtak i kommuneplanutvalget 22.03.2022:

  1. Kommuneplanutvalget vedtar at områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum, planId 201302, legges ut på høring og offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.
  2. Kommuneplanutvalget vedtar at det samtidig varsles om oppheving av reguleringsplanene: Storhall på Frakkagjerd planID 200059 og Arbeidstreningssenteret Frakkagjerd planID 201024 ved endelig planvedtak av områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum.  

Informasjon om saken

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av Frakkagjerd sentrum med fokus på tettstedsutvikling med variasjon i tilbud til innbyggerne, offentlige funksjoner og forbedret trafikkavvikling. Planområdet omfavner området vist på kartutsnittet.

 

Kart over Frakkagjerd - Klikk for stort bilde

 

 

Frist for uttalelser til planforslaget er 31. mai 2022

Se alle saksdokumentene i saken her